Genealogy data of Dolman or Dowman, of Pocklington

Virtute et Veritate (Courage and truth)

Guttiere OSOREZ + Ildoncia GUTIERREZ